KỸ NĂNG LÀM VIỆC NHÓM LÀ KỸ NĂNG MỀM MÀ DOANH NGHIỆP CẦN Ở MỘT NHÂN SỰ GIỎI

Kỹ năng làm việc nhóm rất quan trọng trong mọi công việc. Để đánh giá một nhân sự giỏi một cách toàn diện, ngoài việc xét kỹ năng chuyên môn, chúng ta còn đánh giá về các kỹ năng mềm mà người nhân sự đó có. Nếu có tinh thần làm việc chuyên nghiệp, dù […]